O.CT

O.CT to światowy lider w dziedzinie optymalizacji samo­chodów z sil­nikami tur­bodoładowanymi. Optymalizacja to proces zmiany oprogramowania sterującego sil­nikiem. Proces ten po­zwala lepiej wy­korzystać moż­liwo­ści drzemiące w sil­niku oraz po­prawia bez­pieczeń­stwo i satys­fak­cję z jazdy — bez wpływu na żywot­ność i trwałość pojazdu, a także spalanie i emisję CO2.
Firma O.CT po­wstała w Szwajcarii w 1994 roku. Działa w ponad 20 krajach, teraz rów­nież w Polsce. W swojej bazie po­siada oprogramowanie umoż­liwiające optymalizację ponad 500 modeli samo­chodów.